Board of directors

Jaj Raj Shahi

Chairperson

Birendra Bahadur Budha

Vice- Chairperson

Gauri Kumari Shahi

Secretary

Dilip Kumar Shahi

Treasurer

Khadananda Adhikar

Member

Morcha Shahi

Member

Ishara Kumari Budha

Member

Chatra Roka Magar

Member

Tara Sarki

Member(Dalit)